Seite wählen

Kampfrichter - Tablets

 

 

zu Kampfgericht 1 …

Kampfrichter - Tablets

 

 

zu Kampfgericht 2 …

Kampfgericht 1: Teilnote auswählen

DB 1

DB 2

DA 1

DA 2

A 1

A 2

A 3

A 4

E 1

E 2

E 3

E 4

Kampfgericht 2: Teilnote auswählen

DB 1

DB 2

DA 1

DA 2

A 1

A 2

A 3

A 4

E 1

E 2

E 3

E 4

Wertungseingabe auf den Kampfrichter - Tablets ...

kurze Erläuterung (PDF) ...